วารสารสาระคาม มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 13styles.com - Saturday
วารสารสาระคาม มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
 
สมัครสมาชิก ส่งบทความตีพิมพ์ : ผลการประเมิน  

  
   Main Menu
     HOME
     วารสารทั้งหมด
      กองบรรณาธิการ
      ขั้นตอนงาน
     ข่าวประชาสัมพันธ์
      บรรณาธิการ
      คำแนะนำผู้นิพนธ์
     ติดต่อเรา
     สมัครสมาชิก
     สายตรงบรรณาธิการ
     ผู้ดูแลระบบ
 
   สำหรับผู้ทรงคุณวุฒิ
   
username:  
password:  
   
 
   สถิติเข้าชมเว็บไซต์

เริ่มนับ 25 มกราคม 2560

          วารสารศึกษาศาสตร์
  วารสารมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
  วารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
  สารวิจัยเพื่อชุมชน
  วารสารฉบับพิเศษ ประชุมวิชาการ
 
          สมาชิกในระบบ
  สมาชิก 5 คนล่าสุด

นางสาวปาริฉัตร เมืองประแก้ว
นายพงษ์ศักดิ์ เพ็ชรเกิด


  สมาชิกทั้งหมด 31 คน
   
 
 วารสารศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
 
การส่งบทความ
การเขียนใบตอบรับตีพิมพ์
ตัวอย่างวิทยานิพนธ์และอภิปรายฯ
ตัวอย่างการเขียนตารางและอ้างอิง
อัตราค่าตีพิมพ์/วิธีชำระเงิน
ผู้ทรงคุณวุฒิ
เว็บไซต์เดิมวารสารการบริหารและพัฒนา
คู่มือการใช้งานเบื้องต้น
   
   วัตถุประสงค์

   เพื่อส่งเสริมและเผยแพร่ผลงานวิขาการ งานวิจัยและองค์ความรู้ทีเป็น
 Best practice ที่มีคุณค่าต่อการพัฒนาสถาบัน เป็นสื่อการแลกเปลี่ยน
 ความคิดเห็นเชิงวิชาการ ของนักวิจัยสายสนับสนุนและสายวิชาการ
 โดยมีขอบเขตเนื้อหาครอบคลุมวิทยาการด้่านมนุษยศาสตร์และด้าน
 สังคมศาสตร์ บทความวิชาการและบทความวิจัยที่จะนำมาตีพิมพ์ใน
 วารสารมหาวิทยาลัยมหาสารคามนี้ จะต้องได้รับการตรวจสอบทาง
 วิชาการ (Peer Review) ซึ่งปกติจะมี Double Blind (ผู้พิจาณา 2 คน)
 หรือ Triple Blind (ผู้พิจาณา 3 คน)ทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย

การตรวจสอบทางวิชาการ

"บทความจะต้องผ่านการตรวจประเมินคุณภาพจากผู้ทรงคุณวุฒิ บทความละ 2 ท่าน"
   กำหนดการตีพิมพ์/การติดต่อสั่งซื้อ

ตีพิมพ์ปีละ 2 ฉบับ
   ฉบับที่ 1: มกราคม - มิถุนายน
   ฉบับที่ 2: กรกฎาคม - ธันวาคม

การติดต่อสั่งซื้อ
  สั่งจ่ายผ่านเลที่บัญชี  983-9-26661-6 ธนาคารกรุงเทพ
ชื่อบัญชี มหาวิทยาลัยมหาสารคาม (เงินได้)
สาขาท่าขอนยาง มหาสารคาม

ในนามทั้งนี้ขอให้ส่งหลักฐานการสมัคร(ใบสมัครนี้)และสำเนาการ
ชำระเงินได้ที่ sarakhamjournal@hotmail.com หรือส่งเป็น
เอกสาร ทางไปรษณีย์มาที่ งานวารสารสาระคาม กองส่งเสริมการวิจัย
และบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ตำบลขามเรียง
อำเภอกันทรวิชัย จังหวัดมหาสารคาม 44150

   
  วารสารฉบับปัจจุบัน

ปีที่ ฉบับที่ เดือน ปีที่พิมพ์ | แสดงรายการวารสารทั้งหมด...
ส่วนหน้า :  Download...
ลำดับ บทความ ผู้เขียน
ส่วนท้าย :  Download...
   


   

© Copyright 2019 วารสารสาระคาม หาวิทยาลัยมหาสารคาม สำนักงาน : กองส่งเสริมการวิจัยและบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
ตั้งอยู่ชั้น 2 อาคารศูนย์ความเป็นเลิศทางนวัตกรรมไหม ตำบลขามเรียง อำเภอกันทรวิชัย จังหวัดมหาสารคาม 44000    
โทรศัพท์ : 043-754-416, แฟกซ์ : 043-754-416
e-mail : sarakhamjournal@hotmail.com